Image Alt

CSR

สำหรับต้นปี 2021 นี้ covid-19 ก็ยังไม่ยอมจากไปไหน ทุกคนยังต้องช่วยกันเฝ้าระวังอย่างจริงจัง ดั้งนั้นด้วยความห่วงใย และใส่ใจสุขภาพของลูกค้า ผู้ประกอบการ รวมถึงพนักงาน